Bepplan
0452 222 28 66

BEP YAZILIMI HAKKINDA

YAZILIMIN AMACI

Çağdaşlık, demokrasi ve fırsat eşitliğinin gereği olarak özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel farklılıkları, eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanabilmeleri için uygulanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının(BEP) hazırlanmasında yaşanın sıkıntıları ve karşılaşılan güçlükleri azaltmak.

 

GEREKÇELER

1) BEP’lerin hazırlanma süreci zaman ve işgücü gerektirmekte, bu durum özellikle özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim-öğretimi etkilemekte etkilemektedir.

2) Ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalarda, özel eğitim gerektiren öğrencilere yönelik BEP hazırlama sürecine ilişkin tutumlarının genelde olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Özellikle kaynaştırma eğitimi uygulaması yapılan okullarda özel eğitim gerektiren öğrenciler için BEP hazırlanmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bir çok okulda nasıl hazırlanacağı yeterince bilinmediğinden BEP hazırlanmamakta ya da geçiştirilmektedir.

3) BEP geliştirilmesi sırasında pek çok dokümanın doldurulması öğretmenlere ek bir çalışma yükü ve kırtasiye masrafı gerekmektedir.

4) Aynı okul içerisinde bile hazırlanan BEP, BÖP ve bireysel gelişim raporlarında bir standart bulunmamakta; kazanımlara ilişkin amaç yazımında, rapor formatları ve içeriklerinde farklılıklar bulunmaktadır.

5) BEP uygulamasının etkililiği, öğrencinin değişen ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkündür. Ancak, okullarımızda BEP ile ilgili izleme ve değerlendirme süreci tam olarak yerine getirilmemektedir. 

6) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevi olmasına karşın, BEP hazırlama konusunda asıl yük öğrencinin sınıf öğretmenine veya branş öğretmenine kalmakta, özellikle öğrencinin ailesi sürecin dışında tutulmaktadır. 

 

MEVCUT DURUM

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4(f)  Maddesinin “özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” hükmü BEP’i yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 69.maddesinde, bireyselleştirilmiş eğitim programı: “özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programı” şeklinde tanımlanmıştır.

BEP: özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin farklı gelişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak, kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağının belirtildiği, içerisinde öğrenci ailesinin de yer aldığı BEP birimi tarafından her eğitim öğretim yılı başında hazırlanan yazılı bir programdır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 72. maddesinde “Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla “bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin oluşturulacağı” ifade edilmiştir. Bu biriminde başkan olarak okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı dışında gezerek; özel eğitim görevi yapan öğretmen, bir rehber öğretmen, bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, öğrencinin velisi, öğrenci ve gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üye bulunmaktadır.

BEP, öncelikle öğrencinin eğitsel performans düzeyinin tespiti ile başlanır. Eğitsel performans düzeyinin tespitinde “performans belirleme formu” veya kaba değerlendirme araçları kullanılır. Öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan eğitsel performans düzeyinin tespitinden sonra öğrencinin eğitim ihtiyaçları belirlenir, öğrencinin öğrenme hızı ve özelliği göz önünde tutularak dönem veya yıl sonunda edinebileceği kazanımları içeren uzun dönemli amaçlar hazırlanır. Uzun dönemli amaçlara ulaşabilecek kısa dönemli amaçlar belirlenir. Bu süreci: öğrenciye o yıl kazandırılması hedeflenen amaçların kazandırılması için yapılması gerekenlerin ayrıntılı bir şekilde ifade edildiği günlük,  haftalık veya aylık olarak bireysel eğitim planının(BÖP) ve her dönem sonunda öğrencinin gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucunu gösteren bireysel gelişim raporunun hazırlanması takip eder.

 

Program Ordu/Altınordu İlkadım Özel Eğitim Uygulama Merkezi(Okulu) ile geliştirilmiştir. Emeği geçen yönetici ve özel eğitim öğretmenlerine teşekkürler.